Bezpieczeństwo podczas żniw

Do strony głównej

Odwiedziło nas monitoring pozycji osób

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Bezpieczeństwo podczas żniw

Bezpieczeństwo pożarowe w okresie wakacyjnym i żniwnym

Okres wakacji i towarzysząca mu upalna pogoda sprzyja wypoczynkowi na łonie natury. Pamiętać jednak należy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa pożarowego aby wspomnienia z wakacji pozostały miłe.

Przypominamy, że rozpalanie ognisk lub wysypywanie gorącego popiołu i żużla, w miejscach umożliwiających zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów oraz w odległości mniejszej niż 10 m jest zabronione. W lasach i na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od granicy lasów jest zabronione wykonywanie czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru, a w szczególności:

- rozniecanie ognia (w tym rozpalanie ogniska i grila) poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu, 
- wypalanie wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych,
- palenie tytoniu, z wyjątkiem dróg utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi.

Właściciele i zarządcy ośrodków wypoczynkowych powinni pamiętać o podstawowych elementach zabezpieczenia przeciwpożarowego swoich obiektów do których zalicza się:
- wyposażenie obiektów w wymaganą ilość i rodzaj gaśnic (jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg lub 3 dm3 zawartego w gaśnicach powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej) i oznakowanie zgodnie z Polska Normą miejsc ich usytuowania,
- zapewnienie aktualności przeglądu technicznego i konserwacji gaśnic oraz badań okresowych instalacji technicznych w budynkach,

- umieszczenie w miejscach widocznych instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych a przypadku gdy kubatura budynku przekracza 1000 m3 lub powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2 opracowanie specjalnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

W przypadku obiektów przywodnych i nawodnych typu wypożyczalnie sprzętu pływającego, pontonowe kawiarenki, wskazane jest także doposażenie w sprzęt ratowniczy taki jak kapoki, koła ratunkowe, rzutki, liny ratownicze itp.

Okres letni niestety nie dla wszystkich oznacza wakacje i wypoczynek.

Dla rolników to czas wzmożonych prac związanych ze żniwami. Wszystkie osoby prowadzące prace żniwne obsługujące sprzęt, maszyny i prowadzące pojazdy zobowiązane są zapewnić bezpieczeństwo pożarowe prowadzonych prac. W pierwszej kolejności należy stosować się do wskazań zawartych w instrukcjach obsługi. Urządzenia elektryczne o odpowiednim stopniu ochrony można użytkować w odległości, co najmniej 5 m od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej natomiast silniki spalinowe w odległości 10 m. Przewody wydechowe silników spalinowych należy zabezpieczyć przed wylotem iskier. Podczas prac żniwnych przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów w trakcie zbiorów i transportu palnych płodów rolnych palenie tytoniu jest surowo zabronione. Używać otwarty ogień i palić tytoń można w odległości, co najmniej 10 m od miejsc prowadzenia wszelkich prac żniwnych w miejscu oczyszczonym z materiałów palnych. Miejsca omłotów, ustawiania stert i stogów, pracy kombajnu należy wyposażyć w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania przerw hamujących rozprzestrzenianie się pożaru.

Przy ustawianiu stert i stogów należy zachować, co najmniej następujące odległości: • Od budynków wykonanych z materiałów

- palnych – 30 m,
- niepalnych o pokryciu co najmniej trudno zapalnym – 20 m,
• od dróg publicznych i torów kolejowych – 30 m,
• od urządzeń i przewodów lini elektrycznych wysokiego napięcia – 30 m,
• od lasów i terenów zadrzewionych – 100 m,
• miedzy stertami, stogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe – 30 m.
Strefa pożarowa sterty lub stogu nie może przekraczać 1000 m2 lub kubatury 5000 m3

Wokół stert i stogów należy wykonać i utrzymać powierzchnie o szerokości co najmniej 2 m w odległości 3 m od ich obrysu, pozbawioną materiałów palnych. Produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadkach konieczności składowania produktów niedosuszonych, należy okresowo sprawdzać ich temperaturę. Pracom polowym towarzyszy niestety czasami wypalanie ściernisk i słomy. W świetle przepisów przeciwpożarowych wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione. Przestrzeganie wszystkich przedstawionych przepisów i ustaleń dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego prac związanych z okresem żniwnym usankcjonowane jest przepisami Kodeksu wykroczeń – art. 82, § 1. Z zawartego w nim zapisu wynika, iż :

„Kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów, a w szczególności: [...]

- nie zachowuje przepisowej odległości od budynków przy ustawianiu stert i stogów lub nie zachowuje obowiązujących warunków bezpieczeństwa pożarowego podczas omłotów,
- w lesie lub na terenie śródleśnym albo w odległości mniejszej niż 100 m od granicy lasu:
- używa ciągnika lub innej maszyny bez należytego zabezpieczenia przed iskrzeniem,
- roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu,
- pozostawia rozniecony ogień[...],
- korzysta z otwartego płomienia,
- wypala wierzchnią warstwę gleby lub pozostałości roślinne,
- porzuca nie ugaszone zapałki lub niedopałki papierosów,
- dopuszcza się innych czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru[...],
podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.”

Z historii...

39109156_283121262485157_3365967145480486912_n.jpg

Selektywne alarmowanie

Aktualna pogoda

Ostrzeżenia meteo
Informujemy, że serwis portalu OSP używa plików cookies aby ułatwiać korzystanie z naszego serwisu. Wiecej o plikach cookies tutaj.

Akceptacja cookies.

EU Cookie Directive Module Information